โปรแกรม CATIA V.5

catia3

CATIA เป็นซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในงานด้านการออกแบบ ที่คลอบคลุมขั้นตอนการผลิต ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดซื้อโปรแกรม CATIA V.5 จำนวน 200 Licenses สำหรับอาจารย์และห้องปฏิบัติการในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในเบื้องต้น ทางศูนย์คอมได้ทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ CATIA นี้ประมาณ 30 เครื่องภายในห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ Linux และได้ทำการทดสอบโดยการเปิดโปรแกรมจำนวน 14 เครื่อง แล้วทำการตรวจสอบที่ License Server ซื่งสามารถตรวจสอบการใช้งานได้จำนวน 14 เครื่องเช่นกัน

catia6

ทดสอบเปิดโปรแกรม CATIA ในห้อง Linux จำนวน 14 เครื่อง

catia4

ตรวจสอบที่ License Server พบการใช้งานโปรแกรม จำนวน 14 เครื่อง

สำหรับบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง ดังนี้
โปรแกรม CATIA V.5