อบรม เรื่อง การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา)

Gallery

This gallery contains 3 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Lab: ESL) จัดอบรมเรื่องการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา) ให้กับบุคลากรที่สนใจ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Redhat ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมรับฟังและอภิปรายเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ทำการพัฒนาขึ้นและนำไปใช้งานจริง ได้แก่ ระบบคิวสำหรับงานบริการวิชาการ และระบบนับคนวิ่งสำหรับงาน เดิน-วิ่ง 2017 ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจะนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทดลองใช้ระบบจัดคิว สำหรับงานบริการวิชาการ

Gallery

This gallery contains 3 photos.

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทดลองสร้างระบบจัดคิว ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อระบบจากบริษัท ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้พัฒนาระบบ โดยระบบจัดคิวที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ ระบบสามารถจัดลำดับคิวและประเภทของการให้บริการ เพื่อจัดการการให้บริการกับนักศึกษาตามลำดับและตรงกับประเภทของการบริการที่นักศึกษาต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ กำหนดหมายเลขเคาน์เตอร์ของตนเอง และเลือกประเภทการให้บริการได้ รวมถึงการเรียกคิวผ่านหน้าเว็บของ ระบบ โดยมีการแสดงสถานการณ์ให้บริการของแต่ละเคาน์เตอร์ผ่านหน้าจอ ทั้งนี้ระบบจัดคิวยังคงปรับปรุง และพัฒนาต่อ และอาจช่วยให้การดำเนินการทางด้านการให้บริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงระบบดังกล่าว อาจนำไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป จากการทดลองใช้ระบบจัดคิวสำหรับช่วงลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7- 18 สิงหาคม 2560 พบว่าในบันทึกของระบบมีนักศึกษามาใช้บริการทั้งสิ้น 1920 ครั้ง (จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการจริงอาจมีมากกว่าที่บันทึกในระบบ ประมาณ 2% ของจำนวนการใช้บริการ เนื่องจากบางช่วงมีการปิดระบบเพื่อปรับปรุงทางเทคนิค) จากจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการสามารถแบ่งตามวันที่เปิดให้บริการได้ดังกราฟแท่งดังนี้ เอกสารประกอบการใช้งานระบบจัดคิว … Continue reading