การอบรม เรื่อง การใช้งานระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม อบรม เรื่อง การใช้งานระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมการอบรม