ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการ ยืม-คืน อุปกรณ์ Equipment Rental Service ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

หมายเหตุ สามารถยืมอุปกรณ์ได้ ไม่เกิน 3 วัน ทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)