Staff

ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์ มณีงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)
(รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)

นางสาวศิริวิมล สุนทร
พนักงานพิเศษ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

นายกิตติศักดิ์ โคมน้อย
พนักงานพิเศษ (ช่างเทคนิค)