Staff

 

 

ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

นายอภิวัฒน์ มณีงาม
นักวิชาการศึกษา
(รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิรมล บุรกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติศักดิ์ โคมน้อย
ช่างเทคนิค