Staff

ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์ มณีงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)
(รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)

นางสาวศิริวิมล สุนทร
พนักงานพิเศษ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

นางสาวนิรมล บุรกรณ์
พนักงานพิเศษ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

นายกิตติศักดิ์ โคมน้อย
พนักงานพิเศษ (ช่างเทคนิค)