Staff

 

 

ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

นายอภิวัฒน์ มณีงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)
(รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิรมล บุรกรณ์
พนักงานพิเศษ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติศักดิ์ โคมน้อย
พนักงานพิเศษ (ช่างเทคนิค)