การแก้ปัญหา: Wi-Fi Maka และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ [22.07.2016]

Gallery

This gallery contains 5 photos.

การแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้น วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2559 เกิดปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi MAKA ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ โดยผู้ใช้งานสามารถต่อ Wi-Fi MAKA ได้ แต่ไม่ได้รับหมายเลข IP ทำให้ไม่สามารถ Login และเชื่อมต่อ Internet ได้ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์บริเวณเคาเตอร์หน้าห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (LINUX) และห้อง REDHAT ก็ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เช่นกัน จึงมีการดำเนินการแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet … Continue reading