Help & Support

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานหรือดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม หรือโปรแกรมฟรีแวร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม

คู่มือการปฏิบัติงาน

Manual

ดาวน์โหลด

Download

* ดาวน์โหลดได้เฉพาะบุคลากรที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (MAKA)