Linux Room

Location5

    เป็นห้องให้บริการสำหรับการเรียนการสอน หรือจัดการอบรมที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยภายในห้อง Linux มีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทั้งเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเสียง และจอ LCD ขนาดใหญ่ รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่มีไว้ให้บริการมากกว่า 80 เครื่อง

นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงที่ห้อง Linux ในช่วงเวลาที่ไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสำหรับอาจารย์ผู้สอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการใช้ห้องในการเรียนการสอน หรือต้องการพื้นที่สำหรับจัดอบรม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคาร 82

    ส่วนนักศึกษาที่ต้องการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้อง Linux จะต้องมี Account สำหรับเข้าใช้งาน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อขอ Account หรือ reset password ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคาร 82 หรือตรวจสอบตารางการใช้ห้อง Linux ที่นี่