Rules

  1. ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
  2. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายและหรือปรับแต่งแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เอง
  3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาติดตั้งซอฟต์แวร์เองภายในห้องปฏิบัติการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล
  4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่ม Shut down ที่ Windows Start Menu ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  5. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  6. สำหรับเครื่องดื่มที่ใส่ในภาชนะปิดป้องกันการหกได้ โปรดสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
  7. ไมอนุญาตให้ส่งเสียงหรือทำกิจกรรมที่รบกวนบุคคลอื่น ๆ ภายในห้อง
  8. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณห้อง
  9. กรุณากด Logout เพื่อออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์
  10. การละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นอาจส่งผลให้ถูกกำจัดสิทธิ์การเข้าใช้งานภายในห้อง และอาจจะมีการลงโทษทางวินัยได้