How to use tools to help work

แหล่งเรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมที่ท่านใช้งานประจำอยู่แล้ว ให้ทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน Google Meet

เทคนิคการใช้งาน E-mail (Gmail and Outlook)

การใช้ Mail Merge ด้วย Microsoft Office Word ในการทำประกาศนียบัตร ฯลฯ

Feature ของ Google Drive ที่คุณอาจไม่เคยรู้

วิธีการทำ Mail Merge Gmail โดยใช้ Google Sheet

การใช้งาน Label และ Filters ใน Gmail