Tutor Room

ห้องติวเตอร์ เป็นห้องบริการนักศึกษาและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเข้าใช้งานหรือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีห้องบริการในลักษณะนี้จำนวน 5 ห้อง และมีชื่อเรียกดังนี้

  • ห้อง Ubuntu
  • ห้อง CentOS
  • ห้อง Fedora
  • ห้อง Solaris
  • ห้อง Debian

ภายในห้องติวเตอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน หรือเข้าใช้งานเป็นกลุ่ม ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (บางห้อง) กระดานไวท์บอร์ด ช่องเสียบสาย LAN และ Wi-Fi MAKA

นักศึกษา หรือบุคลากรที่ต้องการใช้งานห้องติวเตอร์ ต้องมาลงชื่อเพื่อทำการจองห้องตามเงื่อนไข ได้ที่บริเวณเคาท์เตอร์ของศูนย์การเรียนรู้

tutor