Staff

ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 

นายอภิวัฒน์ มณีงาม
นักวิชาการศึกษา
(รักษาการหัวหน้างานดูแลระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์)

 

นางสาวนิรมล บุรกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายตริณเมษฐ์  สังขพัฒน์
ช่างเทคนิค