Staff

ผศ.ดร.รุสลี่ สุทธวีร์กูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 

นายอภิวัฒน์ มณีงาม
นักวิชาการศึกษา
(รักษาการหัวหน้างานดูแลระบบสารสนเทศ)

 

นายตริณเมษฐ์  สังขพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์