IT ENG Help Desk

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างช่องทางการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การแจ้งปัญหาการใช้งานในด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet ผ่านทาง LINE@ เพื่อให้รองรับการให้บริการสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สะดวกและง่ายขึ้น