ต่ออายุโปรแกรม MATLAB

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการต่ออายุโปรแกรม  โดยการต่ออายุจะมีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี ตั้งแต่วันทีึ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไปจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้สามารถรองรับโปรแกรมเวอร์ชัน 2018a และต่ำกว่าได้ ซึ่งสิทธิ์การใช้งานเป็นประเภท Classroom License ใช้สำหรับในการเรียนการสอนเท่านั้น โดยมี Tool box ที่สามารถใช้งาน ได้ดังนี้

  • Simulink
  • Control System Toolbox
  • Parallel Computing Toolbox
  • Signal Processing Toolbox

จำนวนสิทธิ์ในการใช้งานมีจำนวนทั้งหมด 50 สิทธิ์ (ซึ่งให้สิทธิ์สำหรับผู้สอนนำไปติดตั้งในเครื่องตนเองก่อน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด) เบื้องต้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มี Software MATLAB Version 2016b ไว้ให้บริการในส่วนของห้อง Linux

สำหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการติดตั้งดังนี้

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ MATLAB สำหรับผู้ที่ใช้ Linux สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง ดังนี้

* ผู้สอนที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว ต้องทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เท่านั้น และติดต่อขอรับ License File ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์