โปรแกรม ANSYS

    โปรแกรม ANSYS เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรม โดยโปรแกรมมีความแม่นยำในการประมวลผล และมีเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ได้ทุกศาสตร์ ทางด้านวิศวกรรมทั้ง ด้านกลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics) ด้านกลศาสตร์ของไหล (Fluid Dynamics) ด้านอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) รวมถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) นอกจากนี้โปแกรม ANSYS ยังสามารถวิเคราะห์ทุกศาสตร์ร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้เป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดซื้อโปรแกรม ANSYS จำนวน 100 สิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน และอีก 10 สิทธิ์สำหรับการวิจัย

    ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาการติดตั้งโปรแกรม ANSYS ในเบื้องต้น และได้จัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม ANSYS นี้ให้สำหรับบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ

ตัวอย่าง ลักษณะของโปรแกรม ANSYS

    สำหรับบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง ดังนี้
โปรแกรม ANSYS 17.2, 19.2, 2020R2,2022R2

** สีเขียวคือ module ที่ใช้งานได้สำหรับ มจพ.