ประกาศการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP ระบบให้บริการ Software License Server

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหมายเลข IP ของระบบให้บริการ Software License Server เพื่อให้รองรับการให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และการให้บริการร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (การใฃ้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อใช้ซอฟต์แวร์) โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนหมายเลข IP เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

Continue reading

อบรม เรื่อง การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา)

Gallery

This gallery contains 3 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Lab: ESL) จัดอบรมเรื่องการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา) ให้กับบุคลากรที่สนใจ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Redhat ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมรับฟังและอภิปรายเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ทำการพัฒนาขึ้นและนำไปใช้งานจริง ได้แก่ ระบบคิวสำหรับงานบริการวิชาการ และระบบนับคนวิ่งสำหรับงาน เดิน-วิ่ง 2017 ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจะนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทดลองใช้ระบบจัดคิว สำหรับงานบริการวิชาการ

Gallery

This gallery contains 3 photos.

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทดลองสร้างระบบจัดคิว ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อระบบจากบริษัท ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้พัฒนาระบบ โดยระบบจัดคิวที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ ระบบสามารถจัดลำดับคิวและประเภทของการให้บริการ เพื่อจัดการการให้บริการกับนักศึกษาตามลำดับและตรงกับประเภทของการบริการที่นักศึกษาต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ กำหนดหมายเลขเคาน์เตอร์ของตนเอง และเลือกประเภทการให้บริการได้ รวมถึงการเรียกคิวผ่านหน้าเว็บของ ระบบ โดยมีการแสดงสถานการณ์ให้บริการของแต่ละเคาน์เตอร์ผ่านหน้าจอ ทั้งนี้ระบบจัดคิวยังคงปรับปรุง และพัฒนาต่อ และอาจช่วยให้การดำเนินการทางด้านการให้บริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงระบบดังกล่าว อาจนำไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป จากการทดลองใช้ระบบจัดคิวสำหรับช่วงลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7- 18 สิงหาคม 2560 พบว่าในบันทึกของระบบมีนักศึกษามาใช้บริการทั้งสิ้น 1920 ครั้ง (จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการจริงอาจมีมากกว่าที่บันทึกในระบบ ประมาณ 2% ของจำนวนการใช้บริการ เนื่องจากบางช่วงมีการปิดระบบเพื่อปรับปรุงทางเทคนิค) จากจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการสามารถแบ่งตามวันที่เปิดให้บริการได้ดังกราฟแท่งดังนี้ เอกสารประกอบการใช้งานระบบจัดคิว … Continue reading

อบรม เรื่อง เทคโนโลยี IoT สำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ห้องแลป ESL(Embedded System Lab) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยี IoT สำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องเทคโนโลยี IoT และนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยต่อไป ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 2

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดโปรแกรมคำนวนและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ทางบริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ขาย) ได้จัดอบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม