โปรแกรม MATLAB 2016b (เฉพาะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์)

    MATLAB เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดซื้อโปรแกรม MATLAB 2016b พร้อม Toolbox ดังนี้

  • Simulink 8.8
  • Control System Toolbox 10.1
  • Parallel Computing Toolbox 6.9
  • Signal Processing Toolbox 7.3

ซึ่งมีการจัดซื้อเป็นจำนวน 50 สิทธิ์ เป็น Classroom License ไม่สามารถใช้ในงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้งานด้านการเรียนการสอนได้ เบื้องต้นให้สิทธิ์ผู้สอนในการนำไปติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องของตนเองก่อน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด และทางศูนย์คอมจะดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ใช้งานให้ห้อง Linux (Win64)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาการติดตั้งโปรแกรม MATLAB  และได้จัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม MATLAB ให้สำหรับผู้สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ

สำหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง ดังนี้
ซอฟต์แวร์ MATLAB2016b (ขนาด 7.94 GB – สำหรับ Windows 64-bit )
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม MATLAB (สำหรับ Windows)

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ MATLAB สำหรับผู้ที่ใช้ Linux สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง ดังนี้
ซอฟต์แวร์ MATLAB2016b (ขนาด 7.76 GB – สำหรับ Linux 64-bit )
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม MATLAB (สำหรับ Linux)

* ผู้สอนที่ต้องการดาวน์โหลดต้องทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น และติดต่อขอรับ License File ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์