การอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel สำหรับสายสนับสนุน 2560 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม  Excel ให้บุคลากรสายสนับสนุน
ณ อาคาร 88 ห้อง 701 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรม Free Mind และ Line App เบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในด้านอื่นๆ อีกด้วย

บรรยากาศการอบรม