ทดลองใช้ระบบจัดคิว สำหรับงานบริการวิชาการ

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทดลองสร้างระบบจัดคิว ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อระบบจากบริษัท ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้พัฒนาระบบ โดยระบบจัดคิวที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ ระบบสามารถจัดลำดับคิวและประเภทของการให้บริการ เพื่อจัดการการให้บริการกับนักศึกษาตามลำดับและตรงกับประเภทของการบริการที่นักศึกษาต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ กำหนดหมายเลขเคาน์เตอร์ของตนเอง และเลือกประเภทการให้บริการได้ รวมถึงการเรียกคิวผ่านหน้าเว็บของ ระบบ โดยมีการแสดงสถานการณ์ให้บริการของแต่ละเคาน์เตอร์ผ่านหน้าจอ ทั้งนี้ระบบจัดคิวยังคงปรับปรุง และพัฒนาต่อ และอาจช่วยให้การดำเนินการทางด้านการให้บริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงระบบดังกล่าว อาจนำไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป

จากการทดลองใช้ระบบจัดคิวสำหรับช่วงลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7- 18 สิงหาคม 2560 พบว่าในบันทึกของระบบมีนักศึกษามาใช้บริการทั้งสิ้น 1920 ครั้ง (จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการจริงอาจมีมากกว่าที่บันทึกในระบบ ประมาณ 2% ของจำนวนการใช้บริการ เนื่องจากบางช่วงมีการปิดระบบเพื่อปรับปรุงทางเทคนิค) จากจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการสามารถแบ่งตามวันที่เปิดให้บริการได้ดังกราฟแท่งดังนี้

เอกสารประกอบการใช้งานระบบจัดคิว สำหรับงานบริการวิชาการ