ต่ออายุโปรแกรม MATLAB

Gallery

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการต่ออายุโปรแกรม  โดยการต่ออายุจะมีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี ตั้งแต่วันทีึ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไปจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้สามารถรองรับโปรแกรมเวอร์ชัน 2018a และต่ำกว่าได้ ซึ่งสิทธิ์การใช้งานเป็นประเภท Classroom License ใช้สำหรับในการเรียนการสอนเท่านั้น โดยมี Tool box ที่สามารถใช้งาน ได้ดังนี้ Simulink Control System Toolbox Parallel Computing Toolbox Signal Processing Toolbox จำนวนสิทธิ์ในการใช้งานมีจำนวนทั้งหมด 50 สิทธิ์ (ซึ่งให้สิทธิ์สำหรับผู้สอนนำไปติดตั้งในเครื่องตนเองก่อน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด) เบื้องต้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์ … Continue reading

อบรม เรื่อง การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา)

Gallery

This gallery contains 3 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Lab: ESL) จัดอบรมเรื่องการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา) ให้กับบุคลากรที่สนใจ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Redhat ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมรับฟังและอภิปรายเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ทำการพัฒนาขึ้นและนำไปใช้งานจริง ได้แก่ ระบบคิวสำหรับงานบริการวิชาการ และระบบนับคนวิ่งสำหรับงาน เดิน-วิ่ง 2017 ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจะนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทดลองใช้ระบบจัดคิว สำหรับงานบริการวิชาการ

Gallery

This gallery contains 3 photos.

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทดลองสร้างระบบจัดคิว ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อระบบจากบริษัท ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้พัฒนาระบบ โดยระบบจัดคิวที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ ระบบสามารถจัดลำดับคิวและประเภทของการให้บริการ เพื่อจัดการการให้บริการกับนักศึกษาตามลำดับและตรงกับประเภทของการบริการที่นักศึกษาต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ กำหนดหมายเลขเคาน์เตอร์ของตนเอง และเลือกประเภทการให้บริการได้ รวมถึงการเรียกคิวผ่านหน้าเว็บของ ระบบ โดยมีการแสดงสถานการณ์ให้บริการของแต่ละเคาน์เตอร์ผ่านหน้าจอ ทั้งนี้ระบบจัดคิวยังคงปรับปรุง และพัฒนาต่อ และอาจช่วยให้การดำเนินการทางด้านการให้บริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงระบบดังกล่าว อาจนำไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป จากการทดลองใช้ระบบจัดคิวสำหรับช่วงลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7- 18 สิงหาคม 2560 พบว่าในบันทึกของระบบมีนักศึกษามาใช้บริการทั้งสิ้น 1920 ครั้ง (จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการจริงอาจมีมากกว่าที่บันทึกในระบบ ประมาณ 2% ของจำนวนการใช้บริการ เนื่องจากบางช่วงมีการปิดระบบเพื่อปรับปรุงทางเทคนิค) จากจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการสามารถแบ่งตามวันที่เปิดให้บริการได้ดังกราฟแท่งดังนี้ เอกสารประกอบการใช้งานระบบจัดคิว … Continue reading

อบรม เรื่อง เทคโนโลยี IoT สำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ห้องแลป ESL(Embedded System Lab) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยี IoT สำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องเทคโนโลยี IoT และนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยต่อไป ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 2

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดโปรแกรมคำนวนและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ทางบริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ขาย) ได้จัดอบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม