ประกาศการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP ระบบให้บริการ Software License Server

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหมายเลข IP ของระบบให้บริการ Software License Server เพื่อให้รองรับการให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และการให้บริการร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (การใฃ้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อใช้ซอฟต์แวร์) โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนหมายเลข IP เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

สำหรับบุคลากร นักศึกษาที่ดำเนินการติดตั้งไปแล้วหรือสนใจใช้บริการซอฟต์แวร์ดังรายการที่ปรากฏทางด้านล่าง กรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร.8151 หรือที่ email: ecc@eng.kmutnb.ac.th พร้อมแจ้งข้อมูลและรายละเอียด อาทิ ชื่อ-นามสกุล สถานะอาจารย์ หรือนักศึกษา ภาควิชา เป็นต้น เพื่อพิจารณาและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และรับคู่มือการกำหนด License ใหม่

รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่าน License Server ของงคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. CATIA
2. ANSYS
3. MATLAB (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)