ข้อมูลสถิติ: การให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติการให้บริการ ดังนี้

สถิติการจองห้องติว

รูปกราฟแสดงการใช้งานห้องติวจำนวน 5 ห้องในแต่ละเดือน
(แสดงจำนวนครั้งในการจองต่อเดือนแยกตามห้อง)
 

สถิติการแจ้งปัญหาการยืนยันตัวตน

รูปกราฟแท่งแสดงการจำแนกการขอใช้บริการจากผู้ใช้ในแต่ละเดือน