ข้อมูลสถิติ: การให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติการให้บริการ ดังนี้

สถิติการจองห้องติว

รูปกราฟแสดงการใช้งานห้องติวจำนวน 5 ห้องในแต่ละเดือน
(แสดงจำนวนครั้งในการจองต่อเดือนแยกตามห้อง)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Linux / Computer Room Schedule

ตารางการใช้งานห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ Linux สำหรับผู้ที่สนใจขอใช้บริการห้อง Linux สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue reading

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ / User Satisfaction Survey Form

สำหรับผู้ที่ต้องการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สามารถตอบแบบประเมินในแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ หรือ ไปที่ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้