ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Linux / Computer Room Schedule

ตารางการใช้งานห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ Linux สำหรับผู้ที่สนใจขอใช้บริการห้อง Linux สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์