การขอใช้สถานที่: การอบรมครูระดับมัธยมศึกษา STEM รุ่นที่ 2

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอให้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ อาคาร 82 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รุ่นที่ 2)” ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รูปภาพการอบรมวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

การจัดอบรม: กำหนดการ Google Forms Training รุ่นที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้(ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลด้วย Google Forms (รุ่นที่ 2)” ในวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2559

กำหนดการฝึกอบรม

 หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมแบบสอบถามในหน่วยงาน หรือแบบสอบถามที่เกียวข้องกับงานของท่าน เพื่อใช้สำหรับการฝึกสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms

การขอใช้สถานที่ : จัดอบรมแนะนำการใช้ Topsolid

Gallery

This gallery contains 6 photos.

วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) ขอใช้พื้นที่ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง LINUX) ภายในศูนย์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับจัดอบรม การแนะนำการใช้โปรแกรม Topsolid ให้กับบุคลากรภายในภาควิชาที่สนใจ กำหนดการอบรม บรรยากาศการอบรม

Tutorial : การติดตั้ง PHPMyAdmin สำหรับบริหารจัดการ MySQL ผ่านหน้าเว็บ

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Tuesday, 21.06.2016 ─ PHPMyAdmin เป็น web interface open-source ที่ช่วยจัดการ MySQL database วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมการทำเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์การเรียนรู้ สำหรับให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง PHPMyAdmin sudo apt-get install phpmyadmin ตั้งค่า PHPMyAdmin โดยเลือก web server เป็น Apache2 เลือก “Yes” เพื่อการตั้งค่าฐานข้อมูลสำหรับ PHPMyAdmin ในหน้า Configuring phpmyadmin สร้าง Password สำหรับ … Continue reading

Tutorial : การติดตั้ง PHP7

Gallery

Tuesday, 21.06.2016 ─ PHP (Hypertext Preprocessor) เป็นภาษา script สำหรับใช้ในการพัฒนา web วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมการทำเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์การเรียนรู้ สำหรับให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ วิธีการติดตั้ง อัปเดทระบบปฏิบัติการ Ubuntu sudo apt-get update ติดตั้ง PHP โดยใช้คำสั่ง sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-cgi php7.0 libapache2-mod-php7.0 เมื่อติดตั้งเสร็จให้ตรวจสอบเวอร์ชันของ PHP php -v ทดสอบ PHP โดยการสร้าง … Continue reading