การขอใช้สถานที่ : จัดอบรมแนะนำการใช้ Topsolid

topsolid2

วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) ขอใช้พื้นที่ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง LINUX) ภายในศูนย์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับจัดอบรม การแนะนำการใช้โปรแกรม Topsolid ให้กับบุคลากรภายในภาควิชาที่สนใจ

กำหนดการอบรม

บรรยากาศการอบรม