การจัดอบรม: กำหนดการ Google Forms Training รุ่นที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้(ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลด้วย Google Forms (รุ่นที่ 2)” ในวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2559

กำหนดการฝึกอบรม

 หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมแบบสอบถามในหน่วยงาน หรือแบบสอบถามที่เกียวข้องกับงานของท่าน เพื่อใช้สำหรับการฝึกสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms