การจัดอบรม: Google Forms Training (4-August-2016)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทางศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม Google Apps for Education (GAE) รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม

การอบรมนี้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมเป็นผู้ดำเนินงานจัดเตรียมเนื้อหาและเป็นพิธีกร โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Google Apps เบื้องต้น และเน้นไปที่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms  เพื่อเก็บข้อมูล

บรรยากาศการอบรม