การขอใช้สถานที่: การอบรมครูระดับมัธยมศึกษา STEM รุ่นที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอให้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ อาคาร 82 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รุ่นที่ 2)” ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รูปภาพการอบรมวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559