การใช้งาน Internet ในห้อง Linux และเครื่องสำนักงาน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้งาน Internet จากคอมพิวเตอร์ในห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง Linux) และคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบางเครื่อง จำเป็นต้องมีการ Login ก่อนใช้บริการ Internet

✖Presentation template by SlidesCarnival
✖Photographs by Unsplash