*** เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์

*** …Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…***