แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ / User Satisfaction Survey Form

สำหรับผู้ที่ต้องการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สามารถตอบแบบประเมินในแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ หรือ ไปที่ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้