ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ / User Satisfaction Survey Results

ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558/2

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เอกสารสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้