Tutorial : การใช้งาน Google Forms

 

Forms_Logo

    วิธีการใช้งาน Google Forms และวิธีการสร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมินแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

 1. Google Forms คืออะไร?
 2. ข้อดีของ Google Forms
 3. องค์ประกอบใน Google Forms
 4. แนะนำรูปแบบคำถามที่ใช้เก็บข้อมูลใน  Google Forms
 5. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms
 6. การกำหนดค่าฟอร์ม
 7. การกำหนดค่าหน้าเว็บยืนยัน
 8. การตกแต่งฟอร์ม
 9. การส่งแบบฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆ
 10. การแชร์แบบฟอร์มให้เพื่อนร่วมงาน
 11. การเรียกดูผลการตอบกลับ
 12. การแก้ไขแบบฟอร์ม และปิดการกรอกแบบฟอร์ม

ซึ่งวิธีการใช้งานและสร้างแบบสอบถามสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ เอกสารการใช้งาน Google Forms เบื้องต้น