Tutorial : แนะนำการใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms

การใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms

ส่วนเสริม ?

ส่วนเสริม (Add-ons) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งโปรแกรมเดิมในเอกสารฉบับนี้หมายถึง Google Forms และสามารถเรียกใช้งาน Add-ons โดยการคลิกที่ add-ons

การเพิ่มส่วนเสริมใน Google Forms

วิธีการเพิ่มส่วนเสริม หรือ Add-ons ใน Google Forms มีขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่เมนู More  ทางมุมขวาบน และเลือก Add-ons…add-ons2
  2. ในหน้าเว็บจะปรากฏหน้าต่าง Add-ons ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน  จากนั้นคลิกเลือกโปรแกรมส่วนเสริมที่ต้องการและกดปุ่ม Freeadd-ons3
  3. จากนั้นจะมีหน้าต่างอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล ให้คลิกเลือก Allowadd-ons4
  4. เมื่อดำเนินการเสร็จ จะมี pop-up คุณสมบัติของ Add-ons ที่เลือกมา และลิงค์สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมadd-ons5