การแก้ปัญหา: Wi-Fi Maka และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ [22.07.2016]

การแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้

ปัญหาที่เกิดขึ้น

วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2559 เกิดปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi MAKA ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ โดยผู้ใช้งานสามารถต่อ Wi-Fi MAKA ได้ แต่ไม่ได้รับหมายเลข IP ทำให้ไม่สามารถ Login และเชื่อมต่อ Internet ได้ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์บริเวณเคาเตอร์หน้าห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (LINUX) และห้อง REDHAT ก็ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เช่นกัน จึงมีการดำเนินการแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สาเหตุที่เป็นไปได้

เนื่องจากวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดต่อเนื่องจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น และในระหว่างวันหยุดดังกล่าวมีการแจ้งดับไฟฟ้า โดยหนึ่งในอาคารที่ได้รับผลกระทบจากการดับไฟฟ้าคืออาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ คาดว่าสาเหตุดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการ boot switch หรือ access point ที่อยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้

การดำเนินการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

  • เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าอาจมีสาเหตุจากผลกระทบการดับกระแสไฟฟ้า จึงลอง Reboot Access Point และ Switch ที่อยู่ด้านหลัง Office ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ โดยการปิดสวิทช์ไฟและพักไว้เป็นเวลาประมาณ 5 นาที จากนั้นจึงเปิดสวิทช์ไฟ เมื่อทดลองเชื่อมต่อก็พบว่ายังคงมีปัญหาในการ Login และเชื่อมต่อ Internet เหมือนเดิม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

  • ตรวจสอบความผิดปกติที่ Switch และการเชื่อมต่อสาย LAN พบว่า LAB-Switch2 และ LAB-Switch3 (Cisco Catalyst 2960G Series) สำหรับ Access Point และคอมพิวเตอร์บริเวณเคาเตอร์หน้าห้อง LINUX รวมถึงห้อง REDHAT และระบบเครือข่าย Ethernet ตามห้องติวต่าง ๆ พ่วงอยู่กับ Switch ECCLAB1 (Cisco Catalyst 3650G Series) ซึ่ง ECCLAB1 นี้เชื่อมต่ออยู่กับ Core Switch ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ Port 1 ที่เชื่อมต่อกับ Core Switch ไม่มีไฟแสดงสถานะ ทำให้ Switch 2 ตัวที่พ่วงอยู่ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนโดยการนำ LAB-Switch2 และ LAB-Switch3 ไปพ่วงเข้ากับ LAB-Switch4 แทน เนื่องจาก LAB-Switch4 ก็เชื่อมต่อกับ Core Switch ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกับ ECCLAB1
  • เมื่อพบปัญหาที่ Switch ECCLAB1 จึงทำการตรวจสอบหาสาเหตุโดยการทดสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อกับ Core Switch พบว่าสาย LAN นี้ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ สันนิษฐานว่าปัญหาอาจเกิดจาก Connector ชำรุด จากนั้นได้ทำการเปลี่ยน Connector ใหม่และทดสอบสายอีกครั้งพบว่าสาย LAN สามารถใช้งานได้เป็นปกติ แล้วนำกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง โดย Switch ECCLAB1 ถูกเปลี่ยนเป็น Switch สำรองหากเกิดปัญหา

ภาพการดำเนินงาน

fix-net1ภาพที่ 1 เปลี่ยนการเชื่อมต่อจาก ECCLAB1 เป็น LAB-Switch4

fix-net2

ภาพที่ 2 หลังการปรับปรุง

fix-net3

ภาพที่ 3 การทดสอบสาย LAN ที่ ECCLAB1

  fix-net4      fix-net5

 ภาพที่ 4 การทดสอบสาย LAN ที่ Core Switch     ภาพที่ 5 เปลี่ยน Connector ของสาย LAN