การขอใช้สถานที่: การอบรม YB STEM Robotic by KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 และ ชั้น 7 อาคาร 88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ YB STEM Robotics By KMUTNB” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 36 คน ในวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

การขอใช้สถานที่: การอบรม STEM Robotic@KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมหุ่นยนต์สร้างฐานการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” (STEM Robotic@KMUTNB) ตอน: ครูผู้สอน STEM Robotics THAILAND 4.0 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.

การขอใช้สถานที่: การอบรมครูระดับมัธยมศึกษา STEM รุ่นที่ 2

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอให้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ อาคาร 82 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รุ่นที่ 2)” ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รูปภาพการอบรมวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559