การจัดอบรม: กำหนดการอบรม Google Calendar

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง “การจัดการตารางนัดหมายด้วย Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

กำหนดการฝึกอบรม