การจัดอบรม : Google Calendar Training (31-August-2016)

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตารางนัดหมายโดยใช้ Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจจำนวน 15 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

บรรยากาศการอบรม