การจัดอบรม : Google Calendar Training (31-August-2016)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตารางนัดหมายโดยใช้ Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจจำนวน 15 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน บรรยากาศการอบรม  

Tutorial : แนะนำการพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติจาก Google Forms โดยใช้ Form Publisher

Gallery

This gallery contains 15 photos.

การพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติโดยใช้ Form Publisher Form Publisher     เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับที่เป็นข้อมูลดิบแบบแยกรายการเป็น Google Docs หรือ Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบสำหรับการรายงานผล ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการตอบกลับไปทำรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ export เป็นไฟล์ PDF … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Apps

การใช้งาน Google Apps เบื้องต้น

    ในหัวข้อการใช้งาน Google Apps จะกล่าวถึงการใช้งานเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การใช้งาน Gmail ในการรับ-ส่งอีเมล การใช้งาน Google Calendar และการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ของ Google Apps ซึ่งแบ่งแนวทางการใช่งานเป็นหัวข้อดังนี้

  1. การเข้าสู่ระบบ
  2. การใช้งาน Gmail
  3. การใช้งาน Google Calendar
  4. การใช้งาน Google Drive
  5. การใช้งานเอกสารและการทำงานร่วมกัน
  6. การใช้งาน Google Hangouts

ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานตาม 6 หัวข้อนี้ได้ใน เอกสาร การใช้งาน Google Apps เบื้องต้น