การขอใช้สถานที่: การอบรม YB STEM Robotic by KMUTNB

 

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 และ ชั้น 7 อาคาร 88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ YB STEM Robotics By KMUTNB” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 36 คน ในวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น.