การขอใช้สถานที่: การอบรม STEM Robotic@KMUTNB

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมหุ่นยนต์สร้างฐานการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” (STEM Robotic@KMUTNB) ตอน: ครูผู้สอน STEM Robotics THAILAND 4.0 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.