โครงการอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกัน Smart collaborative working with online tools”

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกัน Smart collaborative working with online tools ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Application ใน Google เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

อบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office รุ่นที่ 2

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้