โปรแกรม ANSYS

Gallery

This gallery contains 2 photos.

    โปรแกรม ANSYS เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรม โดยโปรแกรมมีความแม่นยำในการประมวลผล และมีเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ได้ทุกศาสตร์ ทางด้านวิศวกรรมทั้ง ด้านกลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics) ด้านกลศาสตร์ของไหล (Fluid Dynamics) ด้านอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) รวมถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) นอกจากนี้โปแกรม ANSYS ยังสามารถวิเคราะห์ทุกศาสตร์ร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้เป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดซื้อโปรแกรม ANSYS จำนวน 100 สิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน และอีก 10 สิทธิ์สำหรับการวิจัย     ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาการติดตั้งโปรแกรม ANSYS ในเบื้องต้น และได้จัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม ANSYS นี้ให้สำหรับบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ ตัวอย่าง ลักษณะของโปรแกรม … Continue reading

โปรแกรม CATIA V.5

Gallery

This gallery contains 3 photos.

  CATIA เป็นซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในงานด้านการออกแบบ ที่คลอบคลุมขั้นตอนการผลิต ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดซื้อโปรแกรม CATIA V.5 จำนวน 200 Licenses สำหรับอาจารย์และห้องปฏิบัติการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเบื้องต้น ทางศูนย์คอมได้ทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ CATIA นี้ประมาณ 30 เครื่องภายในห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ Linux และได้ทำการทดสอบโดยการเปิดโปรแกรมจำนวน 14 เครื่อง แล้วทำการตรวจสอบที่ License Server ซื่งสามารถตรวจสอบการใช้งานได้จำนวน 14 เครื่องเช่นกัน ทดสอบเปิดโปรแกรม CATIA ในห้อง Linux จำนวน 14 เครื่อง ตรวจสอบที่ License Server พบการใช้งานโปรแกรม … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้เรียน)

Gallery

This gallery contains 11 photos.

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีได้รับรหัส คลิก + แล้วใส่รหัสที่ได้รับมา เสร็จแล้วคลิก JOIN เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีถูกเชิญ ไปที่ email แล้วเปิดคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน แล้วคลิก JOIN หรือเข้าร่วม ลักษณะของ Google Classroom ขั้นตอนการสร้างโพส เพิ่มโพส โดยคลิกที่ปุ่มตรงมุมล่างขวา และเลือก Create post ใส่ข้อความและเนื้อหาหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ การงานส่งงาน ไปที่งานที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคลิกที่ Open หรือที่ชื่องาน คลิก Mask as done (กรณีที่ไม่ส่งไฟล์) หรือแนบไฟล์งานที่ต้องการส่งแล้วคลิก Turn In การตอบคำถาม … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้สอน)

Gallery

This gallery contains 12 photos.

Classroom? เป็นอีกหนึ่งการให้บริการสำหรับ Google Apps for Education (GAE) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการมอบหมาย งาน การรับผู้เรียนเข้าในชั้นเรียน การประกาศเนื้อหาต่างๆ การเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการส่งงานของผู้เรียน ข้อดีของ Google Classroom ✘ไม่มีค่าใช้จ่าย ✘เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ ✘ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ✘ประหยัดเวลา ✘ช่วยจัดระเบียบการสอน ✘ง่ายต่อการตรวจและจัดเก็บงาน ✘ช่วยจัดระเบียบผู้เรียน ✘สื่อสารกันได้แบบ Real-time ✘ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ✘ข้อมูลมีความปลอดภัย ขั้นตอนการใช้งาน Google Classroom เบื้อง ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียน สร้างชั้นเรียน หรือเข้าร่วมชั้นเรียน (เลือกสร้างชั้นเรียน) เข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างขึ้น การให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม … Continue reading

การจัดอบรม : Google Calendar Training (31-August-2016)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตารางนัดหมายโดยใช้ Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจจำนวน 15 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน บรรยากาศการอบรม