โครงการอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกัน Smart collaborative working with online tools”

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกัน Smart collaborative working with online tools ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Application ใน Google เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

อบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office รุ่นที่ 2

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

อบรม เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office

Gallery

This gallery contains 10 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

การขอใช้พื้นที่ : การอบรมการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SolidWork

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “การอบรมการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SolidWork ” ให้กับผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018”       ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ภาพกิจกรรมอบรม