Equipment Rental Service

หมายเหตุ สามารถยืมอุปกรณ์ได้ ไม่เกิน 3 วัน ทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

Link สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ประสงค์จะยืมอุปกรณ์