แจ้ง Product Key สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft รุ่นใหม่

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้ง Product Key ชุดใหม่ เพื่อใช้ในการติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภายในหน่วยงานทั้งหมด โดยมี Product Key สำหรับโปรแกรมดังต่อไปนี้

  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10 Education
  • Microsoft Office Professional Plus 2013
  • Microsoft Office Professional Plus 2016

อาจารย์และบุคลากรที่ต้องการขอรับ Product Key สำหรับโปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 8151