Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Apps

การใช้งาน Google Apps เบื้องต้น

    ในหัวข้อการใช้งาน Google Apps จะกล่าวถึงการใช้งานเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การใช้งาน Gmail ในการรับ-ส่งอีเมล การใช้งาน Google Calendar และการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ของ Google Apps ซึ่งแบ่งแนวทางการใช่งานเป็นหัวข้อดังนี้

  1. การเข้าสู่ระบบ
  2. การใช้งาน Gmail
  3. การใช้งาน Google Calendar
  4. การใช้งาน Google Drive
  5. การใช้งานเอกสารและการทำงานร่วมกัน
  6. การใช้งาน Google Hangouts

ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานตาม 6 หัวข้อนี้ได้ใน เอกสาร การใช้งาน Google Apps เบื้องต้น