การจัดอบรม: Google Forms Training (7-July-2016)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ทางศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม Google Apps for Education (GAE) ให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม การอบรมนี้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมเป็นผู้ดำเนินงานจัดเตรียมเนื้อหาและเป็นพิธีกรเอง โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Google Apps เบื้องต้น และเน้นไปที่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการของ Google Apps บรรยากาศในการอบรม