การอบรม เรื่อง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม CATIA ขั้นพื้นฐาน (CATIA V5 Fundamentals)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดโปรแกรมคำนวนและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ทางบริษัท ซิกมา โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้ขาย) ได้จัดอบรมเรื่อง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม CATIA ขั้นพื้นฐาน (CATIA V5 Fundamentals) เพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือสำหรับการเขียนแบบ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม

อบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 1

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดโปรแกรมคำนวนและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ทางบริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ขาย) ได้จัดอบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม โดยทางบริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบเอกสารประกอบการอบรม สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจนำไปศีกษาเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ตาม ลิงค์ด้านล่างนี้ 01 – KMUTNB-CADIT-CADEM-ANSYS Academic Campus Solutions … Continue reading

แจ้ง Product Key สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft รุ่นใหม่

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้ง Product Key ชุดใหม่ เพื่อใช้ในการติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภายในหน่วยงานทั้งหมด โดยมี Product Key สำหรับโปรแกรมดังต่อไปนี้

  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10 Education
  • Microsoft Office Professional Plus 2013
  • Microsoft Office Professional Plus 2016

อาจารย์และบุคลากรที่ต้องการขอรับ Product Key สำหรับโปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 8151

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “การแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่อง Rapid Prototype  ในการทำชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิด ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560  และวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

การอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel สำหรับสายสนับสนุน 2560 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

Gallery

This gallery contains 3 photos.

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม  Excel ให้บุคลากรสายสนับสนุน ณ อาคาร 88 ห้อง 701 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรม Free Mind และ Line App เบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในด้านอื่นๆ อีกด้วย บรรยากาศการอบรม