กิจกรรมการแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “การแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่อง Rapid Prototype  ในการทำชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิด ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560  และวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

การอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel สำหรับสายสนับสนุน 2560 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

Gallery

This gallery contains 3 photos.

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม  Excel ให้บุคลากรสายสนับสนุน ณ อาคาร 88 ห้อง 701 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรม Free Mind และ Line App เบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในด้านอื่นๆ อีกด้วย บรรยากาศการอบรม  

การขอใช้สถานที่: การอบรม YB STEM Robotic by KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 และ ชั้น 7 อาคาร 88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ YB STEM Robotics By KMUTNB” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 36 คน ในวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

การขอใช้สถานที่: การอบรม STEM Robotic@KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมหุ่นยนต์สร้างฐานการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” (STEM Robotic@KMUTNB) ตอน: ครูผู้สอน STEM Robotics THAILAND 4.0 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.

การจัดอบรม : Google Calendar Training (31-August-2016)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตารางนัดหมายโดยใช้ Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจจำนวน 15 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน บรรยากาศการอบรม